logo
logo

Co-Curricular Activities

]jaLt yaotI A&anaalaa &ana$pacao Jaro
paJartIla kNaakNaatUna saRjanaSaIlatocao vaaro
]maTvatIla nasaanasaatUna doSaBa@tIcao QaDo
A^f^kcyaa &anamaMidratUna doSaacao BaivaYya GaDo
klaa #aoL BaaYaa iva&ana gaiNatatUna
AakartI vyai@tma%vaacao rMga $p AagaLo
ijad\d\ icakaTI Gao}na AMgaI QyaoyapUt-ta GaDo
gauMfNa hatI ivaSvaasaacao kDo
davatI vaaT p`gatIpqaakDo
ek Qyaasa gau$janaaMcaa ivadyaaqyaa-Mcyaa ivakasaacaa
Baartacao naava vhavao ivaSvajagatamaQyao.
saukaomala pavalaacao $paMtr vaTvaRxaamaQyao
&anavaiQa-naI &anasairta A^f^k SaaLomaQyao
vaINaocyaa JaMkaratUna sarsvatIcao gaaNao
manaamanaacyaa huMkaratUna A^f^k SaaLovao
naava inanaado.